Nasza polityka RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

o pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Tomasz Dobek ‘OTIS-TD’

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej zwane RODO, informuje:

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Tomasz Dobek ‘OTIS-TD’ z siedzibą w Gdyni 81-222, ul. Morska 221 lok. 3, numer NIP: 5860008825, REGON: 191216660, dalej zwanym „administratorem” lub Otis-td.

2.       Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a)      marketingu bezpośredniego,

b)      realizacji umów zawartych z Otis-td,

c)       wykonania ciążących na Otis-td obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji),

d)      ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

e)      weryfikacji wiarygodności płatniczej.

3.       Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych są:

a)      cele oznaczone w pkt 2 a) – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Otis-td polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzenia rynku zbytu oferowanych towarów i usług – art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

b)      cele oznaczone w pkt 2 b) – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b RODO,

c)       cele oznaczone w pkt 2 c) – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Otis-td – art.6 ust.1 pkt c RODO,

d)      cele oznaczone w pkt 2 d) – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Otis-td, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów i usług – art. 6 ust.1 pkt f RODO,

e)      cele oznaczone w pkt 2 e) – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Otis-td, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzeniu rynku zbytu oferowanych towarów i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

4.       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Państwa dane będą usuwane lub przechowywane anonimowo.

5.       Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

6.       Posiadają Państwo prawo do:

a)      dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)      sprostowania danych osobowych,

c)       usunięcia danych osobowych,

d)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)      przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

f)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.       Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

8.       Państwa dane będą przetwarzane w sposób papierowy i cyfrowy.

9.       Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), uprzednio GIODO.

10.   Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).